تلویزیون اینترنتی
تلویزیون اینترنتی
ما چگونه کار میکنیم
رضایت مندی مشتریان
حسین نوشادی
باشگاه بانک سرمایه

از عملکرد شرکت داده پردازان راستین در طراحی وب سایت و استقرار سامانه مدیریتی مربوطه کمال رضایت را داریم و خدمات پشتیبانی آنها مهر تاییدی بر تمام موارد مطرح شده پیش از قرارداد بود . برایشان آرزوی موفقیت داریم .