ارائه ایده به منظور ارزیابی و یا جذب سرمایه گذار نیاز به فرآیند هایی دارد که ممکن است صاحبین ایده کمتر با آن ها آشنا باشند و در صورت عدم رعایت آن ها ممکن است شانس جذب سرمایه و یا موفقیت محصول کاهش پیدا کند . داده پردازان راستین به پشتوانه تجربه های موفق خود در ارزیابی ایده ها ، جذب سرمایه گذار و توسعه محصول می تواند در فرآیند آماده سازی ایده به جهت ارائه در کنار شما باشد . ما با بررسی کامل ایده شرایط لازمه به جهت ارائه ایده را محیا خواهیم کرد .

ارسال پیام !