سامانه ارزیابی طرح ها

بر اساس نیاز سنجی صورت در خصوص بحث نحوه دریافت ، ارزیابی و نتیجه گیری طرح های ارسالی به آن سازمان و با در نظر گرفتن ساختار سازمانی و رویه های کاری آن سازمان ما اقدام به طراحی و استقرار یک سیستم جامع تحت نام سیستم جامع ارزیابی طرح های پژوهشی نموده ایم ، این سیستم در چندین لایه درون سازمانی و برون سازمانی طراحی شده است و این امکان را به مخاطبان خود میدهد که در یک پروسه کوتاه اقدام به ارسال طرح های خود نمایند و مدیران ، داوران و کلیه دست اندکاران بررسی آن طرح بتوانند در یک سیستم جامع تمامی مراحل ارزیابی را طی نمایند و در حین انجام این پروسه مدیران میتوانند از عملکرد سیستم و کلیه رویدادهای مربوطه مطلع و گزارش گیری نمایند .